top of page

Algemene voorwaarden Fit met Félice (FMF) / Vitaliteitscommunity 

Artikel 1 - Definities 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

1. Algemene voorwaarden: Deze algemene voorwaarden, geldend voor de rechtsbetrekking tussen Fit met Félice, hierna te noemen “FMF”, en haar opdrachtgevers en derden. Gebruikmaking van de diensten van FMF veronderstelt bekendheid met deze algemene voorwaarden, alsmede de acceptatie hiervan; 

2. Opdrachtnemer: FMF nadat zij de opdracht heeft aanvaard; 

3. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten van FMF; 

4. Overeenkomst/Opdracht: de overeenkomst van opdracht, waarbij FMF zich tegenover de opdrachtgever verbindt om bepaalde werkzaamheden te verrichten c.q. tot het leveren van een bepaalde dienst; 

5. Deelnemer: de persoon die door de opdrachtgever is aangemeld of die zich heeft aangemeld voor een activiteit die voortvloeit uit de overeenkomst/opdracht; 

6. Partijen: FMF en de opdrachtgever/deelnemer gezamenlijk; 

7. Werkzaamheden: alle door FMF ten behoeve van de opdrachtgever uit te voeren werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven en die door FMF zijn aanvaard, alsmede alle daaruit voor FMF voortvloeiende werkzaamheden. De werkzaamheden bestaan onder andere uit het leveren van coaching en beweegtraining, evenals organisatie- en advieswerkzaamheden in freelance/interim vorm; 

8. Werkdagen: de dagen maandag t/m vrijdag; 

9. Dagen: alle kalenderdagen; 

10. Persoonsgegevens: elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon; 

11. Intellectueel eigendom: een verzamelnaam voor onder andere het handelsnaamrecht en merkenrecht. In ieder geval valt onder deze definitie in deze algemene voorwaarden het auteursrecht op door FMF geschreven schriftelijke stukken. 

12. Overmacht: elke van de wil van FMF onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst te voorzien in het bedrijf van FMF of haar toeleveranciers en voorts alle omstandigheden waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs van FMF niet kan worden gevraagd; 

13. Niet toe te rekenen tekortkoming: onder andere oorlog, oorlogsgevaar, oproer, brand, fabrieksstoornis, staking, storing van systemen/software, blokkades, uitsluiting, verkeersstoornis, ziekte van personeel, niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen door derde(n). 

14. FMF: Félice van Wijk, handelend onder de namen “Fit met Félice” en “Vitaliteits-community”, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer …………….. (in te vullen na 25/5) 

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten tussen FMF en een opdrachtgever of derde, waarbij FMF zich verbindt tot het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever, alsmede op alle daaruit voortvloeiende werkzaamheden. 

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten die door FMF met opdrachtgever of derde worden afgesloten, alsmede voor de uitvoering waarvan derden worden betrokken door FMF. 

3. Wanneer deze algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn tussen partijen, dan brengt deze instemming met zich mee dat deze algemene voorwaarden ook van toepassing zijn op andere (toekomstige)overeenkomsten tussen FMF en de opdrachtgever of derde. 

4. Afwijkingen en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. Deze instemming brengt nooit met zich mee dat de afwijkende voorwaarden voor de opdrachtgever ook op andere overeenkomsten tussen FMF en de opdrachtgever van toepassing zijn. 

5. Indien enige voorwaarde in deze algemene voorwaarden en in de overeenkomst opgenomen voorwaarde onderling tegenstrijdig is, geldt de in de overeenkomst opgenomen voorwaarde voor wat betreft de tegenstrijdigheid. 

6. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

7. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtgever en FMF zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen. 

8. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden. 

9. Indien FMF niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat FMF in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen. 

10. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing vanaf 10 mei 2021. 

 

Artikel 3 - Totstandkoming overeenkomst 

1. De overeenkomst tussen opdrachtgever of derde komt tot stand door middel van: 

  1. A. Het (online) aanmelden via een (online) formulier/ email; 

  2. B. Het fysiek aanmelden via een (online) formulier/ email; 

  3. C. Het ondertekenen van een overeenkomst, aanbieding of offerte; 

  4. D. Een mondeling akkoord tussen partijen; 

 

2. Ten aanzien van de werkzaamheden waarvoor in verband met de aard en de omvang geen opdrachtbevestiging wordt verzonden, geldt de factuur als opdrachtbevestiging, welke wordt geacht de opdracht juist en volledig weer te geven. 

3. De aanvraag voor de werkzaamheden door opdrachtgever, wordt geacht gedaan te worden door een bevoegd persoon/vertegenwoordiger van opdrachtgever. 

 

Artikel 4 - Aanbiedingen en offertes 

 

1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. FMF is niet gebonden aan aanbiedingen/offertes die kennelijke (schrijf-) fouten of vergissingen bevatten. 

2. De door FMF gemaakte offertes zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. FMF is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen is bevestigd. 

3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege. 

4. Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is opdrachtgever daaraan niet gebonden tenzij opdrachtgever nadrukkelijk, schriftelijk, anders aangeeft. 

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht opdrachtgever niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 

6. FMF is gerechtigd jaarlijks de prijzen van de Overeenkomst per 1 januari te indexeren en te wijzigen. 

 

Artikel 5 - Uitvoering van de overeenkomst 

 

1. FMF zal de overeenkomst naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. 

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft FMF het recht bepaalde activiteiten of werkzaamheden te laten verrichten door derden. 

3. Per opdracht wordt afgestemd waar de werkzaamheden worden uitgevoerd. FMF zal de bij de opdrachtgever geldende huisregels in acht nemen. De opdrachtgever zal zorgdragen dat deze huisregels aan FMF worden medegedeeld. 

 

Artikel 6 - Overeenkomst 

 

1. De overeenkomst tussen FMF en de opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. 

2. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. 

3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/ of kwalitatieve consequenties heeft, zal FMF de kosten in rekening brengen. 

4. Indien FMF op verzoek of met instemming van opdrachtgever werkzaamheden of prestaties heeft verricht die buiten de overeenkomst vallen, worden deze werkzaamheden of prestaties door opdrachtgever vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van FMF. 

 

Artikel 7 - Geheimhouding 

 

1. Partijen garanderen de geheimhouding van alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd, indien deze door een van de partijen als zodanig zijn aangeduid. Deze geheimhoudingsplicht geldt voor een duur van vijf (5) jaar na het beëindigen van de overeenkomst tussen partijen. Beide partijen zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan de door hen ingeschakelde derden. 

2. De opdrachtgever is niet gerechtigd gegevens die door FMF ter beschikking worden gesteld, aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor deze gegevens werden verkregen. 

3. De partijen zijn niet gebonden aan de in artikel 7.1 en 7.2 genoemde verplichtingen indien: 

- de betreffende informatie reeds voor de ontvangst van de andere partij bekend was bij de betreffende partij; 

- de betreffende informatie reeds voor de ontvangst van de andere partij publiekelijk bekend was; 

- de betreffende informatie na ontvangst van de andere partij publiekelijk werd; 

- wanneer de betreffende informatie op grond van een wettelijke verplichting openbaar gemaakt moet worden; 

- de partijen beiden toestemming geven tot het openbaar maken van de betreffende informatie. 

 

Artikel 8 - Aansprakelijkheid en vrijwaringen 

 

1. FMF is niet aansprakelijk voor schade van de door haar gegeven adviezen en/of verrichte werkzaamheden en niet aansprakelijk voor werkzaamheden van derden die zijn ingehuurd, tenzij wordt aangetoond dat er sprake is van opzet of grove schuld. Opdrachtgever is gehouden FMF schadeloos te houden en te vrijwaren voor alle aanspraken van derden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld. 

2. FMF is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat FMF is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. 

3. FMF is niet aansprakelijk voor het verlies van documenten of goederen, tenzij er wordt aangetoond dat er sprake is van opzet of grove schuld. 

4. Indien FMF, met inachtneming van het voorgaande, aansprakelijk kan worden gehouden, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het verzekerd bedrag dat onder de (bedrijfs-) aansprakelijkheidsverzekering van FMF voor uitkering in aanmerking komt. Indien de schade niet door de verzekering wordt gedekt of de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal eenmaal het factuurbedrag van de desbetreffende overeenkomst, zulks te allen tijde met een maximum van € 5.000,- exclusief BTW. 

5. FMF is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van FMF aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan FMF toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. FMF is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 

6. De bewijslast met betrekking tot enige beweerdelijke aansprakelijkheid van FMF berust bij de opdrachtgever. De opdrachtgever aanvaardt deze bewijslast. 

7. Iedere vordering tot schadevergoeding vervalt door één jaar na ontdekking van de gebeurtenis waardoor de schade is veroorzaakt. 

 

Artikel 9 - Opschorting, ontbinding, annulering en tussentijdse opzegging van de overeenkomst 

 

1. FMF is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt. 

2. Voorts is iedere partij gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist, buiten rechte de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden als: 

a. de andere partij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of hem(voorlopige) surseance van betaling wordt verleend; 

b. de andere partij zijn eigen faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard; 

c. de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd; 

d. de andere partij zijn huidige onderneming staakt; 

e. buiten toedoen van de ene partij op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt gelegd, dan wel indien de andere partij anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de opdrachtovereenkomst na te kunnen komen. 

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van FMF op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien FMF de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de overeenkomst. 

4. Indien FMF tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan. 

5. FMF heeft het recht om overeenkomsten/opdrachten te annuleren zonder opgave van redenen en zij is daarbij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan. 

6. Tussentijdse opzegging van de overeenkomst door de opdrachtgever kan slechts geschieden indien FMF aan deze tussentijdse opzegging wil meewerken. 

7. Indien de overeenkomst door de opdrachtgever tussentijds wordt opgezegd is de opdrachtgever, tenzij anders is bepaald, een forfaitaire schadevergoeding van 30% van de overeengekomen prijs verschuldigd, zulks onverminderd het recht van FMF om volledige schadevergoeding te vorderen. Bij tussentijdse opzegging door de opdrachtgever zal FMF geen reeds ontvangen betalingen retourneren. 

 

Artikel 10 - Betalingsvoorwaarden 

 

1. Tenzij anders overeengekomen, dienen betalingen door FMF te zijn ontvangen binnen 14 dagen na de factuurdatum. 

2. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever bij niet, niet tijdige of niet volledige betaling automatisch in verzuim, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling nodig is; de opdrachtgever is vanaf het moment van het in verzuim treden over het opeisbare bedrag een vertragingsrente verschuldigd van 2,5%, bovenop de wettelijke rente. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het verschuldigde bedrag. 

3. Bij niet-tijdige betaling is de opdrachtgever tevens de incassokosten verschuldigd die door de niet of niet-tijdige betaling worden veroorzaakt. Dit betreft zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke kosten. Deze kosten zijn verschuldigd zodra FMF voor het uitstaande bedrag de hulp van een derde inschakelt. De incassokosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimumbedrag van € 250,00. 

 

Artikel 11 - Intellectueel eigendom en auteursrechten 

 

1. FMF is rechthebbende van de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door haar in het kader van de overeenkomst gebruikte producten. Hieronder mede verstaan: alle door FMF verstrekte stukken, zoals offertes, thuisopdrachten, adviezen, cursus-/trainingsmateriaal, oefeningen, websiteteksten, rapporten, etc. Deze zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en FMF. 

2. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om de in het eerste lid van dit artikel genoemde producten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming aan derden ter hand te stellen. 

3. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om producten of documenten door te verkopen of op enige andere wijze te verhandelen, te verspreiden, te kopiëren of beschikbaar te stellen anders dan via de met FMF overeengekomen dienstverlening. 

4. Indien de opdrachtgever in strijd handelt met hetgeen bepaald is in de leden 2 en 3 van dit artikel, dan is de opdrachtgever een direct opeisbare boete verschuldigd van € 3.500,- en een aanvullende boete van € 500,- per dag, voor iedere dag dat de overtreding voortduurt met een maximum van € 15.000,-. 

 

Artikel 12 - Elektronische communicatie 

 

1. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden kunnen FMF en de opdrachtgever door middel van elektronische middelen met elkaar communiceren. 

2. FMF en de opdrachtgever zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen van communicatie, waaronder – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische communicatie, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en het niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld. 

3. Zowel FMF als de opdrachtgever zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s. 

4. De data-uittreksels uit de computersystemen van verzender leveren dwingend bewijs op van (de inhoud van) de door verzender verzonden elektronische communicatie tot het moment dat tegenbewijs is geleverd door de ontvanger. 

 

Artikel 13 - Persoonsgegevens 

 

1. Wanneer FMF tijdens het uitvoeren van de Overeenkomst Persoonsgegevens verwerkt, zal FMF de Persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerken en zich houden aan de wettelijke voorschriften die volgen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

2. FMF verleent medewerking aan de Opdrachtgever wanneer de Betrokkene een verzoek indient ter uitoefening van zijn of haar rechten zoals, maar niet beperkt tot, het recht op inzage, verbetering, verwijdering, bezwaar maken tegen de verwerking van de Persoonsgegevens en een verzoek tot overdraagbaarheid van de eigen Persoonsgegevens. 

3. FMF informeert de Opdrachtgever over het ontdekken van een mogelijk Datalek binnen 24 uur na het ontdekken ervan. FMF zal de Opdrachtgever vervolgens op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen rondom het Datalek. 

4. Wanneer de Overeenkomst tussen FMF en Opdrachtgever eindigt, zal FMF de Persoonsgegevens die hij heeft verwerkt bij het uitvoeren van de Overeenkomst teruggeven aan de Opdrachtgever en/of vernietigen. 

 

Artikel 14 - Overmacht 

 

1. FMF (82881901) is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen jegens de opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. 

3. FMF heeft het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat FMF haar verbintenis had moeten nakomen. 

4. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van FMF opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichting door FMF niet mogelijk is langer duurt dan vier weken zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval verplichting tot schadevergoeding bestaat. 

5. Indien er bij FMF bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen is voldaan of als FMF door de overmacht slechts gedeeltelijk aan de verplichting kan voldoen, is FMF gerechtigd dat deel van de reeds betaalde factuur te retourneren. Indien de opdracht nog niet geheel is betaald is FMF gerechtigd de reeds voldane verplichting afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen. 

 

Artikel 15 - Overdracht van rechten en verplichtingen 

 

1. Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij, met uitzondering van hetgeen bepaald in artikel 16.2. 

2. Indien de door FMF aangeboden diensten worden overgedragen aan een andere rechtspersoon, dan zullen de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen eveneens overgaan. De opdrachtgever komt in dat geval geen recht van ontbinding toe. 

 

Artikel 16 - Klachten 

 

1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 14 dagen na voltooiing van de desbetreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan FMF. 

2. Klachten geven nimmer het recht om betalingsverplichtingen op te schorten. 

 

Artikel 17 - Toepasselijk recht 

 

1. Op deze voorwaarden en elke overeenkomst tussen FMF en opdrachtgever, deelnemer/cliënt alsmede op alle hieruit voortvloeiende geschillen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 

2. Bij enig geschil ten gevolge van werkzaamheden waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is de rechtbank Rotterdam bevoegd kennis te nemen van het geschil. 

 

Artikel 18 - Wijziging 

 

1. FMF is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde bepaling(en) treedt/treden in werking op de bij het wijzigingsbesluit aangegeven datum. Op de website van FMF zal na het moment van wijziging een nieuwe versie van de algemene voorwaarden te lezen en downloaden zijn. 

 

Artikel 19 - Reparatieclausule nietigheden 

 

1. Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit de onderliggende opdracht/overeenkomst geheel of ten dele nietig en/of niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dit ten gevolge van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze algemene voorwaarden of de onderliggende opdracht/overeenkomst. 

2. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden of de onderliggende opdracht/overeenkomst niet geldig mocht zijn om een reden als bedoeld in het vorige lid, maar wel geldig zou zijn indien deze een beperktere omvang of strekking zou hebben, dan zal deze bepaling -vooreerst- automatisch gelden met de meest verstrekkende of omvangrijkste beperktere omvang of strekking waarmee of waarin zij wel geldig is. 

3. Onverminderd het bepaalde in lid 2 kunnen partijen desgewenst in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij zal zoveel mogelijk aangesloten worden bij het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen. 

 

Artikel 19 - Website 

 

FMF besteed de grootst mogelijke zorg aan de inhoud van de website. Informatie vermeld op deze website wordt zo actueel mogelijk gehouden. Desondanks kan het gebeuren dat de aangeboden informatie op deze site niet (meer) actueel is. FMF aanvaard geen aansprakelijkheid voor mogelijke fouten en tekortkomingen op de website. Wijzigingen en correcties zijn voorbehouden. Aan de informatie op deze website kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Het is de bezoekers van deze site niet toegestaan verstrekte (auteursrechtelijk beschermde) informatie, producten of diensten zonder voorafgaande toestemming van FMF dan voor eigen gebruik op enige manier te vermenigvuldigen, te verspreiden of openbaar te maken. 

 

Artikel 20 - Cookiebeleid

 

Bij het gebruik van mijn website kan door mijn en/of door derden informatie over jouw gebruik van deze en andere websites worden verzameld, bijvoorbeeld door

middel van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door je browser op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. De cookie laat toe dat je browser vervolgens wordt herkend bij herhaald bezoek aan een website. Een cookie weet niet wie je bent. Jouw naam, adres, leeftijd en andere persoonlijke gegevens zijn niet bekend voor een cookie. Een cookie onthoudt alleen jouw voorkeuren en interesses op basis van je surfgedrag. Cookies zijn nodig om mijn website goed te laten functioneren. Graag leg ik je hieronder uit welke soorten cookies we gebruiken. 1. Functionele cookies Functionele cookies zijn nodig voor het correct laten functioneren van (delen van) mijn website. Bijvoorbeeld cookies van Vimeo en YouTube zorgen dat je mijn video’s kunt bekijken op mijn website. 2. Analytische cookies Analytische cookies zijn voor mij belangrijk. Zonder anonieme input van jou en andere bezoekers heb ik geen beeld van het gebruik van de website en hoe ik deze kan verbeteren om de gebruikservaring en de geboden informatie voor jou nog beter aan te laten sluiten. Daarom gebruik ik Google Analytics. Google Analytics gebruikt hiervoor cookies. De door het cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van mijn websites (met inbegrip van je IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt en rapporten over de website-activiteit op te stellen. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal jouw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Door gebruik te maken van mijn websites geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. 3. Marketing cookies Marketing cookies kan ik gebruiken om bij te houden welke pagina’s je bezoekt en interessant vindt op mijn site. Ik werk bv. met Facebook pixels waardoor ik de informatie en content die ik deel en advertenties die ik gebruik aan laat sluiten bij jouw interesses op basis van je website bezoek. Als je helemaal geen cookies wilt accepteren van welke website dan ook, dan kun je dit instellen in de standaard instellingen van je browser. Ik wijs je erop dat delen van mijn website mogelijk niet meer 

werken als je cookies uitschakelt. In de Nederlandse wet is opgenomen dat er een informatie- en toestemmingsplicht (opt-in) geldt voor het gebruik van cookies. Een opt-in betekent dat ik van tevoren toestemming moet vragen om cookies te mogen plaatsen op je computer. Daarom toon ik je bij het eerste bezoek aan de website eerst een cookie melding. Je kunt hierin aangeven of je hier wel of niet akkoord gaat met het gebruik van cookies. Wanneer je geen keuze maakt en ervoor kiest om mijn website te blijven gebruiken geef je automatisch akkoord voor het plaatsen van de cookies. 

 

Aanvullende voorwaarden voor coaching, training en workshops 

Artikel 1 - Inschrijving 

1. Inschrijving is een totstandkoming van een overeenkomst zoals omschreven in artikel 3 van de algemene voorwaarden. Bij inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met de algemene voorwaarden. 

2. De onderhavige algemene voorwaarden maken deel uit van de overeenkomst. 

 

Artikel 2 - lessen/bijeenkomsten/sessies 

 

1. De activiteiten gaan alleen door bij voldoende deelnemers/cliënten, zulks ter beoordeling van FMF. 

2. Gemiste lessen/bijeenkomsten/sessies kunnen niet worden ingehaald en gemiste lessen/bijeenkomsten/sessies geven geen recht op gedeeltelijke of gehele terugbetaling van het betaalde bedrag. 

3. Inschrijvingen voor activiteiten en coaching kunnen niet meer worden geannuleerd. Restitutie van betaling is niet mogelijk. Voor een training of workshop geldt dat het mogelijk is om uw plaats af te staan aan een derde. 

Artikel 3 - Betaling 

1. De deelnemer is verantwoordelijk voor het nakomen van de betalingsverplichting, ook wanneer de overboeking/betaling is mislukt. In het geval van niet tijdige of onvolledige betaling, kan FMF de deelnemer de toegang tot de desbetreffende activiteit/sessie ontzeggen. 

2. Bij blijvende niet (of niet volledige) nakoming van de betalingsverplichting, wordt de eerdergenoemde overeenkomst ontbonden met instandhouding van de betalingsverplichting van de deelnemer. 

3. De deelnemer is tevens de incassokosten verschuldigd die door de niet of niet volledige betaling worden veroorzaakt. Dit betreft zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke kosten. Deze kosten zijn verschuldigd zodra FMF voor het uitstaande bedrag de hulp van een derde inschakelt. De incassokosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimumbedrag van € 250,00. 

DISCLAIMER

De informatie op deze website is alleen voor algemene informatiedoeleinden. De informatie wordt geleverd door Fit met Félice en hoewel we ernaar streven de informatie actueel en correct te houden, geven we geen enkele garantie of verklaring van enige soort, uitdrukkelijk of impliciet, met betrekking tot de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid genoemd op de website of de informatie, producten, diensten of gerelateerde grafische afbeeldingen op de website voor welk doel dan ook. Elke afhankelijkheid die u op dergelijke informatie plaatst, is daarom strikt op uw eigen risico.

In geen geval is Fit met Félice aansprakelijk voor verlies of schade inclusief, zonder beperking, indirecte of gevolgschade, of enig verlies of schade, welke het gevolg is van verlies van gegevens of winst die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van deze website. Via deze website kunt u doorgelinkt worden naar andere websites die niet onder de controle zijn van Fit met Félice. Wij hebben geen controle over de aard, inhoud en beschikbaarheid van die sites. Het opnemen van links impliceert niet noodzakelijkerwijs een aanbeveling of onderschrijft de standpunten die erin zijn verwoord.

Alles wordt in het werk gesteld om de website vlot te laten werken.Fit met Félice neemt echter geen verantwoordelijkheid voor, en zal niet aansprakelijk zijn voor, het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de website vanwege technische problemen waar wij geen controle over hebben.

bottom of page